زن مرد
مجرد متاهل
معافیت پزشکی کارت پایان خدمت معافیت دائم
فنی مهندسی علوم اداری و اقتصاد علوم و فناوری زیستی حقوق و روانشناسی
بلی خیر